Канада и ЕС склониха на условията на Валония за СЕТА

FILE - In this Friday, Oct. 14, 2016 file photo, Minister-President of Wallonia Paul Magnette waves to journalists as he arrives for a meeting with French President Francois Hollande at the Elysee Palace, In Paris. The small Belgian region of Wallonia is currently holding up the signature of a landmark free trade deal uniting over 500 million European Union citizens and 35 million Canadians. (AP Photo/Christophe Ena, File)

Премиерът на Валония Пол Манет

 

Вчера, 27 октомври 2016, световните и българските медии разпространиха новината, че след като първоначално наложи вето над подписването на търговското споразумение СЕТА между ЕС и Канада, Валония се е съгласила да подпише договора и „клекнала“. Много издания и национални медии препубликуваха новината по този начин, или със заглавието „Валония склони за СЕТА“. Поднесена по този начин, информацията е абсолютно невярна и манипулативна. По-правилно е новината да се съобщи със следното заглавие, което е точно противоположно по смисъл: „Канада и ЕС склониха на условията на Валония“. Ето и официалното благодарствено изявление от вчера на премиера на провинцията Пол Манет към гражданите на Валония, направено след продължителните дебати и преговори, които се разгоряха заради наложеното вето върху СЕТА и по повод извоюваните редакции и анекси към споразумението:

„Благодаря на всички за вашите съобщения и подкрепа. Те ми дадоха много енергия и смелост по време на тези твърде трудни преговори. Благодарение на подкрепата ви аз бях в състояние да издържа на натиска и ултиматумите и днес можем да кажем, че тази борба си струваше.

Ние успяхме да запишем много важни постижения. Вече никога няма да има частни арбитражи в този вид търговски споразумения. Ще гарантираме, че всички социални, екологични и публични услуги ще бъдат защитени.

Това ще бъде новото правило и то означава, че никога няма да приемем договор, който е по-малко взискателни от този. И преди всичко, благодарение на вас, благодарение на важната мобилизация на гражданското общество, и чрез този голям парламентарен дебат, който проведохме, ние вече никога няма да договаряме по досегашния начин. Споразуменията вече няма да се договарят тайно. Ние ще ги изготвяме демократично и в дебат с гражданите.“

Всъщност, Валония не е „клекнала“, а точно обратното – 500 милиона европейци ще бъдат облагодетелствани от постигнатото в преговорите след наложеното вето – и най-важното постижение е премахването на частните арбитражи, които в досегашния вариант на СЕТА можеха да съдят неограничено държавите, придобивайки абсолютна власт над националното и европейското законодателство. Друго значимо постижение е включването на предпазна клауза за деактивиране на СЕТА с цел защита на местните фермери. Анексът трябва да бъде одобрен и от останалите 27 членки на Европейския съюз.

161020merci-wallonie

 

„Солидарна България“ публикува текста на Общата декларация на Белгия, договорена в четвъртък, 27 октомври 2016 между всички федерални единици, относно условията, при които тази държава би одобрила Всестранното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада, по-известно със съкращението СЕТА. Съветът на министрите и Европейския парламент не могат да одобрят СЕТА преди тези условия да бъдат приети от другите 27 държави-членки, Канада и ЕК. Линк към оригиналния текст на декларацията на френски и фламандски езици можете да видите ТУК.

 

Декларация на Кралство Белгия

относно условията за упълномощаване от Федералната държава и федералните единици за подписването на СЕТА

А. Белгия уточнява, че в съответствие с конституционното си право, достигането до траен и окончателен провал на процеса на ратификация на СЕТА по смисъла на декларацията на Съвета от 18/10/16, може да настъпи поради процедурите на одобрение, стартирани както на равнище на Федералния парламент, така и на равнище на всяка от парламентарните асамблеи на регионите и общностите.

Всеки от засегнатите органи в рамките на правомощията си ще пристъпи, на регулярни периоди, към оценка на социалноикономическите ефекти и ефектите върху околната среда от временното прилагане на СЕТА.

В случай, че една от федералните единици уведоми Федералната държава за окончателното си и трайно решение да не ратифицира СЕТА, Федералната държава ще уведоми Съвета най-късно в срок от една година от момента на нотификацията от гореспоменатата единица за окончателната невъзможност Белгия да ратифицира СЕТА. Ще бъдат предприети необходимите мерки в съответствие с процедурите на ЕС.

B. Белгия констатира, че предварителното прилагане на СЕТА не се отнася до различни разпоредби на СЕТА, по-конкретно в сферата на защитата на инвестициите и уреждането на спорове (ICS[1]), в съответствие със смисъла на решението на Съвета относно временното прилагане на СЕТА. Тя взима предвид и правото на всяка страна по договора да прекрати временното прилагане на СЕТА в съответствие с чл. 30.7 от споразумението.

Белгия ще поиска становище от Съда на Европейския съюз относно съответствието на Инвестиционната съдебна система (ICS) с европейските договори, по-конкретно в светлината на Становище 1/94.

В случай, че не бъде взето противоположно решение от съответните им парламенти, Регион Валония, Френската общност, Германоезичната общност, Комисията на франкофонската общност и Столичният регион –  Брюксел, не възнамеряват да ратифицират СЕТА на основата на системата за разрешаване на спорове между инвеститорите и договарящите се страни, предвидена в глава 8 на СЕТА, такава каквато тя е уредена в момента на подписването на СЕТА.

Фламандския регион, Фламандската общност и Столичният регион –  Брюксел, приветстват в частност съвместната декларация на Европейската комисия и на Съвета на Европейския съюз относно Инвестиционната съдебна система.

C. Декларацията на Съвета и на държавите-членки, относно решенията на Съвместния комитет на СЕТА за сътрудничеството в законодателната област, касаещо компетенциите на държавите членки, потвърждава, че тези решения трябва да бъдат взимани с общо съгласие на Съвета и държавите-членки, които го съставят.

В този контекст, правителствата на федералните единици посочват, че по въпросите в тяхната сфера на изключителни или частични компетенции в рамките на белгийската конституционна система, те възнамеряват да подлагат всяка процедура на сътрудничество в сферата на законодателството на предварително одобрение от техния парламент и да информират за всяко законово решение, което би произтекло от това сътрудничество.

D. Федералната държава или федерална единица с компетенции в сферата на селското стопанство си запазва правото да активира предпазната клауза при нарушаване на пазарното равновесие, включително когато този дисбаланс е установен само за един продукт. Точни прагове ще бъдат определени в рамките на 12-те месеца след подписването на СЕТА, за определяне на дефиниция за пазарно неравновесие. Белгия ще защитава така определените прагове в рамките на европейския процес за взимане на решения.

Белгия потвърждава, че СЕТА не трябва да засегне законодателството на Европейския съюз в сферата на разрешаването,  пускането на пазара, отглеждането и етикетирането на ГМО и на продуктите, получени от новите технологии за възпроизводство и по-специално възможността на държавите-членки да ограничават или да забраняват отглеждането на ГМО на тяхна територия.

Освен това Белгия потвърждава, че СЕТА не трябва да е пречка за гарантиране на прилагането на принципа на предпазливост в Европейския съюз така, както е дефиниран в Договора за функциониране на Европейския съюз и по-специално принципа на предпазливост прогласен в член 191 и отразен в член 168, параграф 1, и в член 169, параграфи 1 и 2 от ДФЕС.

В случай на иск на някоя от федералните единици, свързан с географските означения (AOP[2] и IGP[3]), федералното правителство се ангажира да го предаде незабавно на Европейския съюз.

98a83b99de42cf8ab33eb3f6f5e166f8

Бележки:

[1] Investment Court System  – Инвестиционна съдебна система
[2] Защитено наименование за произход – Apellation d’origine protégée
[3] Защитено географско указание – Indication géographique protégée

 

Още от автора: Memoria de futuro

Memoria de futuro

Оставяне на коментар

Всички обозначени полета (*) са задължителни